Kategoria: Moda w życiu codziennym

TRAKTOWANIE CIELESNOŚCI

Z punktu widzenia naszego te­matu jest to rozróżnienie bardzo istotne. „Cia-~ ło jako rzecz (Korper) jest cielesnością widzia­ną z zewnątrz”.Polemiki z instrumentalnym traktowaniem cielesności są dość częste. „Jednym z aspektów! utracenia przez współczesnego człowieka od-. niesienia do samego siebie —. zuwaia

RZECZOWE UJĘCIE

Rzeczowe, a . zarazem najbardziej . kon­sekwentne jest Markśowskie ujęcie problemu ciała. Marli, który nie redukował ciała do’ funkcji narzędzia, instrumentu ani nie abso­lutyzował roli ciała w oderwaniu od natury,wypowiadał się – w . tej sprawie ‚Wielokrotnie, m.in. w Rękopisach

SYTUACJA SPOŁECZNA

Jest to’sytuacja społeczna, w której wygląd, .ciało staje się przedmiotem szczególnej troski 0      zabiegów udoskonalających. Dla wielu na­biera cech niejako wartości samej w sobie.Apoteoza cielesności znajduje wyraz we współczesnej sztuce, w filmie, w literaturze, re­klamie, codzienności ‘— plakaty, prasa uzwy- czajnia

GESTY, POZY, UŚMIECHY

Gesty, pozy, uśmiechy reklamowe, pogoda czy zamyślenie plastykowych dziewczyn z okładek, cierpienie wyryte na twarzy wielkiej tragiczki w kadrze obrazu telewizyjnego tworzą jakby podręczny alfabet prostych sygnałów, alfabet, który uczy nas czytać tak długo i natrętnie, aż zanika, po­wszednieje treść ukryta

UKSZTAŁTOWANIE CIAŁA

Tak więc przykładowo, „kosmatość wokół brzucha wskazuje na gadulstwo , ciało zaś twarde i krzepkie z urodzenia wska- ‚ żuje na tępotę”;z kolei „ci, którzy. chodzą przechyleni na prawą stronę, bywają wsze- ‚ teczriikami”.Warto, podkreślić, – że * zdaniem Arystotelesa jedność

PIERWSZE POWAŻNE PRÓBY

Pierwsze poważne .próby – stworzenia teorii fizjonomii doprowadziły; w ’ rezultacie do – cał­kowitej absolutyzacji postrzegania zmysłowego. George Berkeley w rozprawie -o widzeniu’.przyjął. założenie,: że wrażenie, zmysłowe” jest jedynym źródłem poznania. To ćo nazywamy rzeczami, nie – jest niczym-innym jak

ISTOTNA ROLA

Przedmiot i wrażenie zmysłowe są tym samym, więc jednego ód drugiego odrywać nie można”. Jak więc postrzega się ekspresję? Darwin sądził/ że obserwator rozszyfrowuje zewnętrzne przejawy uczuć oraz ich-psychiczne odpowied­niki . kierując się wiedzą lub wrodzonym ‘ in- stynktem.Istotną-rolą w

SENSUALIŚCI

Sensualiści uważali, że wrażenia elementów kojarzą się ze . sobą. Po­znać mechanizm życia psychicznego, znaczy w tej konwencji poznać prawa kojarzenia (wyobrażeń z wyobrażeniami, wrażeń z wyo­brażeniem) i opierając się na nich wyjaśnić treści psychiczne. Świadomość jest początko- wo u

ZDANIE REPREZENTANTÓW

Zdaniem reprezentantów Gestalttheorie w . życiu psychicznym/panuje od początku swoi­sty . porządek, niezależnie od obecności skoja­rzeń. W życiu tym na każdym krokupojawiają się całości. Kto pierwszy raz widzi-rzeczy zu­pełnie nowe, nie zna wprawdzie ich nazw ani funkcji, ale od razuswidzi

WŁAŚCIWOŚCI WIDZENIA

Właściwości widzenia i percepcji wzrokowej   były przedmiotem zainteresowania R. Amhei- ma, który nawiązując do teorii postaci dowo­dził, >że większość zjawisk nie da się opisać właściwie, gdy analizuje się je jedynie frag­mentarycznie. Zdaniem jego nie należy „utoż­samiać widzenia z postępowaniem od