Kategoria: Kształtowanie zainteresowań

WIZJA ZAINTERESOWANIA

Wizje zainteresowania z procesem uwagi także William Janags^który tak je charakteryzuje: ,,[…] Rzeczy, które zwra­cają naszą uwagę, są dla nas interesujące”. Na ten obiektyw­ny aspekt sprawy (zainteresowanie tkwi w otaczającym czło­wieka świecie) kładzie też nacisk w swej definicji Littrę twier­dząc,

INNE UJĘCIE ZAINTERESOWANIA

Zainteresowanie w tym drugim ujęciu jest cechą przed­miotów, które są interesujące. Najbardziej jasno i spójnie stara się w swej definicji uchwy­cić istotę zainteresowań, jako interakcję między człowiekiem a otaczającym go światem, Henri Pieron. Definiuje on je jako „zgodność między pewnymi przedmiotami

POZNAWCZY CHARAKTER ZAINTERESOWAŃ

Ten poznawczy charakter zainteresowań określany bywa jako „potrzeba umysłowa” (E. Claparede), „nastawienie poznaw­cze” (A. A. Smirńow), „zatrzymywanie się uwagi” (S. Baley), „postawa uwagi” (H. B. English i A. G. English), „przyciąg­nięcie uwagi” (H. Pieron).Czasami towarzyszy nastawieniu poznawczemu wywoły­wana przez nie

INNY TOR ZAINTERESOWAŃ

Inny tor definicyjny reprezentują autorzy, którzy upatrują specyfikę interakcji między człowiekiem a otaczającym go światem, charakterystyczną dla zainteresowań, w stosunku emocjonalnym człowieka do świata. I tak na przykład D. E. Berlyne cytuje definicję W. J. Ar­nolda, który mówi, iż „zainteresowanie wywołują te

PODOBNE OKREŚLENIE ZAINTERESOWAŃ

Władysław Witwicki podobnie określa zainteresowanie jako uczucia intelektualne, czyli takie, które polegają na doznawaniu przyjemności i przykrości związanych z czynnościami poznawczymi.Obok więc szeroko traktowanego emocjonalnego ujęcia zainteresowań (por. definicję W. J. Arnolda) na ogół w cy­towanych definicjach aspekt emocjonalny zainteresowań

ZAINTERESOWANIA OBIEKTYWNE

Zainteresowania obiektywne zaś są to „Reakcje pozytywne lub negatywne, które przejawiają się w uwadze lub zachowaniu się”.Znamienne jest, że ta jedna z najwcześniejszych definicji zainteresowań najbardziej globalnie ujmuje ich istotę. W latach pięćdziesiątych Solange Larcebeau po szczegółowej analizie różnorodnych definicji

ORGANIZACYJNE DEFINICJE ZAINTERESOWAŃ

Cytowane i analizowane powyżej definicje zainteresowań mają charakter opisowy. We współczesnej psychologii naukowej ceni się jednak głównie definicje operacyjne, czyli takie, które okreś­lają nie tyle zjawiska w ogóle, co zjawiska dające się zmierzyć, a więc zastępują pojęcia ogólne terminami zależnymi

DEFINIOWANIE ZJAWISKA

Tak definiowane zjawiska mogą zatem służyć nie tylko jako przedmiot badań i nie tylko są jego empirycznym wynikiem, ale pozwalają na planowanie działań zmierzających do uzyskania w rzeczywistości zjawisk założonych modelem. Ten typ definicji wydaje się szczególnie ważny dla rozwijania

W LITERATURZE PSYCHOLOGICZNEJ

W literaturze psychologicznej dotyczącej zainteresowań powszechnie znane są cztery definicje operacyjne o cha­rakterze technicznym D. E. Supera. Przedstawimy je naj­pierw, by przejść potem do proponowanej tu definicji ope­racyjnej modelowej.E. Super wyróżnia zainteresowania wyrażane, okazywa­ne, testowane oraz inwentaryzowane. Ich definicje są

OPARCIE NA ZASADZIE

Wszystkie one oparte są na zasadzie kontroli wyników badań zainteresowań wyrażanych po upływie pewnego czasu od badania pierwszego. Odbywa się ona bądź przez ponowne badanie zainteresowań wyraża­nych, bądź przez kontrolę realnych decyzji podjętych przez osoby badane, a których zgodność z