Kategoria: Kształtowanie zainteresowań

ISTOTA ZAINTERESOWAŃ

Stawiając to pytanie uwzględniamy częste opinie, że określanie dokładne treści pojęć, którymi się posługujemy, nie ma większego zna­czenia praktycznego, że sprowadza się do rozważań akademi­ckich, czyli do manipulacji argumentami nie mającymi więk­szych walorów utylitarnych, a będących głównie intelektualną igraszką. Temu

WYJŚCIE Z ZAŁOŻENIA

Wychodzi z założenia, że w strukturze psycho­logicznej projektu osobowości wychowanka, jaki stanowi cel wychowawczy, zawarte są założenia ukierunkowujące od­działywania pedagogiczne, zmierzające do osiągnięcia prze­widywanych projektem osobowości skutków. Jeżeli zatem celem jest kształtowanie takich struktur, w których na czoło wybija się

STRUKTURA SYTUACJI

Tworzone zostaną sytuacje, w których wywoływanie wzruszenia, zachwytu czy niechęci i uczenie (trening) wyrażania tych uczuć możliwie sponta­nicznie, a zarazem w sposób społecznie akceptowany, będzie sprawą podstawową. W strukturze sytuacji wychowawczych znajdą się więc obiekty (ludzie i inne żywe istoty,

CEL WYCHOWAWCZY

Jeżeli natomiast cel wychowawczy, inaczej projekt osobowo­ści wychowanka, zakłada racjonalizm, panowanie nad swymi emocjami, kierowanie się zdrowym rozsądkiem, logiką, to zupełnie inne trzeba będzie tworzyć sytuacje, aby z kolei pobudzać racjonalność myślenia, umiejętność refleksji nad światem i umiejętność intelektualnego doń

IZOMORFIZM SYTUACJI

Izomorfizm sytuacji wychowawczych w stosunku do celu jest jedną z ważniejszych przesłanek skuteczności wychowania. Stanowi ponadto jedną z bardziej ogólnych zasad ludzkiego działania, gdzie o strukturze czynności (w tym przypadku wychowawcy) decyduje kierunek tej czynności.Świadome określenie przez wychowawcę celu, sprecyzo­wanie

RODZAJ INFORMACJI

Okazuje się, że ten rodzaj informacji w większym stopniu, niż informacje dotyczące sposobów działania, uniezależniają czło­wieka od bezpośredniego wpływu aktualnych bodźców. „Je­śli […] celami szczególnie pożądanymi są: odporność na prze­szkody, zdolność do samokorygowania oraz zdolność posłu­giwania się operacjami wyselekcjonowanymi z

REZULTATY BADAŃ

Rezultaty badań M. Materskiej preferujące informacje o   wyniku nie przekreślają znaczenia informacji o sposobach działania, które także są ważne w efektywnej działalności, ale spełniają inną funkcję. W naszych rozważaniach znajomość wyniku to dobre po­znanie struktury psychologicznej kształtowanej właściwości w tym przypadku struktury zainteresowań.

MIARA ZAINTERESOWAŃ

Chociaż wychowawca „nie mierzy” zainteresowań (jak i innych indywidualnych cech dzieci i mło­dzieży) w dosłownym — fachowym — tego słowa rozumieniu poprzez użycie odpowiednich narzędzi pomiaru (właściwe testy), to za pośrednictwem obserwacji, rozmów i analizy wytworów powinien dobrze je poznać i

ANALIZA POJĘCIA ZAINTERESOWANIE

Opisowe definicje zainteresowań. Istotą życia i funkcjonowania człowieka jest utrzymywanie równowagi między nim a otaczającym go środowiskiem. Jest to proces dynamiczny, dwustronny. Z jednej strony świat pobudza człowieka do działania, z drugiej — człowiek swą działalno­ścią wpływa na otoczenie. Z

CO TO JEST ZAINTERESOWANIE?

Zainteresowanie […] to potrzeba podmiotu, który dąży do jej zaspokojenia”A. Smirnow określa zainteresowanie jako „[…] specy­ficzne nastawienie poznawcze człowieka na przedmioty i zjawiska rzeczywistości”, rozumiejąc przez nastawienie gotowość do spostrzegania przedmiotów w zależności od stanu podmiotu (zadań, które wykonuje, uprzednich